درس‌های موجود

الکترونیک عمومی

الکترونیک عمومی

مدرس  مریم مقدم
ورود به کلاس

کاربرد رایانه در برق

کاربرد رایانه در برق

مدرس  محمدرضا کاظمی
ورود به کلاس

آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

مدرس  احمد قهرمانی
ورود به کلاس

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

مدرس  یوسف عبدلی
ورود به کلاس

كارگاه مکانیک عمومی

كارگاه مکانیک عمومی

مدرس  مهدی آقابالازاده
ورود به کلاس

آزمایشگاه دیجیتال

آزمایشگاه دیجیتال

مدرس  مسعود شهناز
ورود به کلاس